smallerlargerreset

Vergoedingen en Voorwaarden

Wij hebben met de gemeenten geen contracten. Dit betekent, dat hulpverlening voor kinderen en adolescenten tot 18 jaar bij ons door de ouders zelf bekostigd dient te worden.

Voor volwassenen geldt het volgende:
Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. Door de zorgverzekeraar vergoede zorg valt binnen het basispakket van uw verzekering. Wel geldt hier het eigen risico. Bij aanmelding gaan wij met u na of wij met uw zorgverzekering een contract hebben. Wanneer er geen contract is, wordt er een gedeelte van de gedeclareerde zorg vergoed. In geval van een restitutiepolis wordt, ook bij het ontbreken van een contract, de behandeling volledig vergoed.

Om voor vergoeding van diagnostiek en behandeling in aanmerking te komen, is in de wet een aantal voorwaarden gesteld:

Een verwijsbrief van de huisarts
Hierin moet het volgende zijn opgenomen:
  • uw gegevens zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats
  • naam, adresgegevens en AGB code van de huisarts
  • een korte omschrijving van de aard van uw klachten
  • De vraagstelling voor de hulp, die wordt gevraagd;
  • eventueel iets over de voorgeschiedenis en eerdere hulpverlening;
  • eventuele medicatie.

Het stellen van een diagnose volgens het DSM V classificatiesysteem
Het DSM V classificatiesysteem is een internationaal ontwikkelde methode om bepaalde psychische klachten onder te brengen in een daarbij passend beeld.
Dit beeld wordt benoemd als een stoornis.
Zoals de geestelijke gezondheidszorg in ons land momenteel functioneert, is het vaststellen van een stoornis volgens DSM criteria voorwaarde om een behandeling vergoed te krijgen.
Het is daarmee één van de criteria, op grond waarvan het behandelplan dient te worden opgesteld. 

Sinds januari 2022 vallen behandelingen binnen het zorgprestatiemodel van de ziektekostenverzekeringen.
Hiervoor dient de behandelaar de Honos vragenlijst in te vullen.
De uitslag bepaalt de ingeschatte zorgzwaarte van het te volgen traject.

Met uw toestemming wordt ook de huisarts/verwijzer van het behandelplan en het verloop van de behandeling op de hoogte gebracht.
Een sjabloon van het behandelplan vindt u op de website.

De zorgverzekeraars stellen tevens de volgende voorwaarde:
Effectmeting volgens het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem.
Wij hebben hiertoe een overeenkomst met Embloom.

Na het eerste gesprek krijgt u van Embllom een vragenlijst toegestuurd, waarin uw klachten worden geïnventariseerd. Aan het eind van het traject ontvangt u opnieuw dezelfde vragenlijst en een vragenlijst met het oog op tevredenheidsonderzoek.

Wanneer u bezwaar hebt tegen het invullen van vragenlijsten, kunt u dit kenbaar maken.

Wij zijn volgens de wet verplicht de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten volgens een geanonimiseerd systeem aan te leveren bij het DBC Informatie Systeem (DIS).

Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken door middel van het ondertekenen van de privacy verklaring, die u op deze website kunt vinden. De gegevens worden dan niet aangeleverd.