smallerlargerreset

Vergoedingen en Voorwaarden

Sinds 2015 is het vergoedingenstelsel van  diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen tot18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen.

Wij hebben met de gemeenten geen contracten. Dit betekent, dat hulpverlening voor kinderen bij ons door de ouders zelf bekostigd dient te worden.

Voor volwassenen geldt het volgende:
Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars (zie hiervoor het overzicht van contracten met zorgverzekeraars). Door de zorgverzekeraar vergoede zorg valt binnen het basispakket van uw verzekering. Wel geldt hier het eigen risico (€ 385,- per jaar)

Om voor vergoeding van diagnostiek en behandeling in aanmerking te komen, is in de wet een aantal voorwaarden gesteld: een verwijsbrief van de huisarts

hierin moet het volgende zijn opgenomen:
uw gegevens zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats;
naam, adresgegevens en AGB code van de huisarts; een korte omschrijving van de aard van uw klachten;

De vraagstelling voor de hulp, die wordt gevraagd;
eventueel iets over de voorgeschiedenis en eerdere hulpverlening;

eventuele medicatie.

Het stellen van een diagnose volgens het DSM V classificatiesysteem

Het DSM V classificatiesysteem is een internationaal ontwikkelde methode om bepaalde psychische klachten onder te brengen in een daarbij passend beeld.

Dit beeld wordt benoemd als een stoornis.

Zoals de geestelijke gezondheidszorg in ons land momenteel functioneert, is het vaststellen van een stoornis volgens DSM criteria voorwaarde om een behandeling te kunnen starten.

Het is daarmee één van de criteria, op grond waarvan het behandelplan wordt opgesteld.

Binnen onze werkwijze is essentieel, dat het behandelplan aansluit op de problemen waarvoor u onze hulp inroept en vooral ook de krachten en mogelijkheden, die beschikbaar zijn om uw kwaliteit van leven te bevorderen.

Het behandelplan wordt met u besproken en krijgt een weerslag in de behandelovereenkomst.

In de behandelovereenkomst worden ook de zakelijke aspecten van de behandeling, zoals beschikbare tijd voor de behandeling binnen de door uw verzekering gestelde voorwaarden, benoemd.

Met uw toestemming wordt ook de huisarts/verwijzer van het behandelplan en het verloop van de behandeling op de hoogte gebracht.

Een sjabloon van het behandelplan vindt u op de website.

De zorgverzekeraars stellen tevens de volgende voorwaarde:
Effectmeting volgens het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem.

Wij hebben hiertoe een overeenkomst met Telpsy.

Na het eerste gesprek krijgt u van Telepsy een vragenlijst toegestuurd, waarin uw klachten worden geïnventariseerd. Aan het eind van het traject ontvangt u opnieuw dezelfde vragenlijst en een vragenlijst met het oog op tevredenheidsonderzoek.

Wanneer u bezwaar hebt tegen het invullen van vragenlijsten, kunt u dit kenbaar maken.

Wij zijn volgens de wet verplicht de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten volgens een geanonimiseerd systeem aan te leveren bij het DBC Informatie Systeem (DIS).

Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken door middel van het ondertekenen van de privacy verklaring, die u op deze website kunt vinden. De gegevens worden dan niet aangeleverd.