smallerlargerreset

Voorwaarden voor hulpverlening

Sinds 2015 is het vergoedingenstelsel van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen tot18 jaar onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen.

 

Wij hebben met de gemeenten geen contracten. Dit betekent, dat hulpverlening voor kinderen bij ons door de ouders zelf bekostigd dient te worden.

 

Voor volwassenen geldt het volgende:

Om voor vergoeding van diagnostiek en behandeling in aanmerking te komen, is in de wet een aantal voorwaarden gesteld:

 

Een verwijsbrief van de huisarts:

Hierin moet het volgende zijn opgenomen:

 

• uw gegevens zoals naam, geboortedatum, adres en woonplaats;

• naam, adresgegevens en AGB code van de huisarts;

• een korte omschrijving van de aard van uw klachten;

• de vraagstelling voor de hulp, die wordt gevraagd;

• eventueel iets over de voorgeschiedenis en eerdere hulpverlening;

• eventuele medicatie.

 

Het stellen van een diagnose volgens het DSM V classificatiesysteem

Het DSM V classificatiesysteem is een internationaal ontwikkelde methode om bepaalde psychische klachten onder te brengen in een daarbij passend beeld.

Dit beeld wordt benoemd als een stoornis.

Zoals de geestelijke gezondheidszorg in ons land momenteel functioneert, is het vaststellen van een stoornis volgens DSM criteria voorwaarde om een behandeling te kunnen starten.

Het is daarmee één van de criteria, op grond waarvan het behandelplan wordt opgesteld.

 

Binnen onze werkwijze is essentieel, dat het behandelplan aansluit op de problemen waarvoor u onze hulp inroept en vooral ook de krachten en mogelijkheden, die beschikbaar zijn om uw kwaliteit van leven te bevorderen.

 

Het behandelplan wordt met u afgestemd en wordt door cliënt en behandelaar ondertekend.

In de behandelovereenkomst worden ook de zakelijke aspecten van de behandeling, zoals beschikbare tijd voor de behandeling binnen de door uw verzekering gestelde voorwaarden, benoemd.

Met uw toestemming wordt ook de huisarts/verwijzer van het behandelplan en het verloop van de behandeling op de hoogte gebracht.

 

De meeste zorgverzekeraars stellen tevens de volgende voorwaarde:

 

Effectmeting volgens het Routine Outcome Monitoring (ROM) systeem.

Wij hebben hiertoe een overeenkomst met Embloom.

Na het eerste gesprek krijgt u van Embloom een vragenlijst toegestuurd, waarin uw klachten worden geïnventariseerd. Aan het eind van het traject ontvangt u opnieuw dezelfde vragenlijst en een vragenlijst met het oog op tevredenheidsonderzoek.

 

Wanneer u bezwaar hebt tegen het invullen van vragenlijsten, kunt u dit kenbaar maken.