dossiervorming

Voor diagnostiek en behandeling, die valt onder de basisverzekering is het verplicht een dossier bij te houden.
Hierin worden verwijsbrief, gespreksverslagen, ingevulde vragenlijsten, diagnose volgens de DSM V, verslaglegging aan de huisarts (als daar toestemming voor is gegeven) en het behandelplan ondergebracht.
Alle dossieronderdelen zijn open en inzichtelijk voor de cliënt.
De dossiers worden digitaal ondergebracht in een elektronisch patiëntendossier.

Wij zijn daartoe bij twee organisaties aangesloten:
Careweb  https://careweb.nl
Dit betreft behandelingen, die geheel binnen onze eigen praktijk vallen.
Bij Careweb is het mogelijk, dat u toegang verkrijgt tot uw eigen dossier.
De dossiers, die bij Careweb zijn ondergebracht, vallen onder onze verantwoordelijkheid.
Wanneer de overeenkomst met Careweb beëindigd zou worden, worden de dossiers op een beveiligde usb stick overgebracht en ons ter beschikking gesteld. De dossiers worden bij Careweb verwijderd.
Zorgverzekeraars eisen bij contractering, dat er vragenlijsten worden ingevuld, die geacht worden het effect van de behandeling te meten, de zogenaamde ROM meting (Routine Outcome Meting).
Voor deze en andere vragenlijsten, die digitaal verstrekt worden aan de cliënt, hebben wij een overeenkomst met Embloom   https://www.embloom.nl
Ook bij Embloom vindt er dossiervorming plaats. De ingevulde vragenlijsten worden op naam van de cliënt bewaard in een elektronisch dossier.
De bewaartermijn bij Embloom is gekoppeld aan de overeenkomst, die wij met hen hebben. Zodra deze beëindigd wordt, worden de dossiers verwijderd.

Viviqggz  https://www.viviqggz.nl
Viviqggz is een GGZ instelling met locaties over het land verspreid.
Wij zijn op franchisebasis aangesloten bij Viviqggz.
Binnen deze context is er de mogelijkheid voor behandeling bij meer complexe problematiek, die om een langduriger en vaak ook intensievere behandeling vraagt. Bij de diagnosestelling en het behandelplan is altijd een psychiater of klinisch psycholoog betrokken, waarmee ook tijdens het verdere behandeltraject overleg kan worden gepleegd.
Bij Viviqggz is er de mogelijkheid tot inzage in uw eigen dossier. Dit kan via de afdeling Support van Viviqggz.
Dossiers vallen onder de eindverantwoordelijkheid van Viviqggz.

De wettelijke bewaartermijn van dossiers in de GGZ bedraagt momenteel 20 jaar na afsluiting.
Het is mogelijk om, na afronding van de behandeling, een kopie van het eigen dossier te ontvangen.
Ook is het mogelijk een verzoek tot vernietiging van het dossier in te dienen.