kwaliteitsstandaard

AKWA GGZ
Richtinggevend voor het huidige beleid binnen de GGZ in Nederland zijn de richtlijnen van Akwa GGZ. Zorgverzekeraars verwachten, dat deze standaarden uitgangspunt zijn voor de zorgverleners, met wie zij een contract afsluiten.
Zoals Akwa zichzelf op haar website https://akwaggz.nl  omschrijft:
“Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Samen met patiënten, hun naasten en professionals werken we aan continuë kwaliteitsverbetering van zorg.
Dat doen we door samen met hen zorgstandaarden te ontwikkelen én te ondersteunen bij het toepassen van de GGZ Standaarden in de praktijk. Met expertise, dienstverlening en een platform ondersteunen we met GGZ Dataportaal datagedreven leren. Met GGZ Netwerken bieden we projectmatige, financiële, analytische en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken.”

De Akwa heeft kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor welke vorm van behandeling het meest effectief is bij bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen zijn van A tot Z gecategoriseerd en op de website van Akwa, maar ook bij  https://www.thuisarts.nl zijn deze richtlijnen te vinden.
Over de relatie zorgverlener-cliënt/patient zegt Akwa het volgende:
“ Professionele nabijheid betekent werkelijk contact.
Wie aangewezen is op zorg krijgt te maken met professionals. Goede diagnostiek gaat over het persoonlijk verhaal van een patient, over zijn of haar leven, met alle kwetsbaarheden en weerbaarheden, die daarbij horen.
Wat is je probleem? En hoe kan je daarbij het beste geholpen worden? De patient blijft aan het roer van zijn eigen leven staan, terwijl samen met de professional wordt gezocht naar antwoorden. Zorgstandaarden geven sturing aan alle onderdelen van het zorgproces – van diagnose tot indicatie, tot zorgtoewijzing en uitvoering. Maar deze standaarden “vangen” niet alles. Neem bijvoorbeeld de continuïteit van zorg en zorgverlener; die is essentieel maar komt in de standaarden niet vanzelfsprekend naar voren. Hetzelfde geldt voor het contact en de match met een professional. Werkelijk contact maakt een relatie wederkerig en gelijkwaardig. Niet voor niets is de “klik” tussen de zorgverlener en de patiënt en hun naaste(n) één van de meest genoemde kwaliteitseisen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Veel patiënten en hun naasten zien de “klik” als hét meest werkzame ingrediënt van de behandeling (cursivering van ons) , dat zij oog hebben voor hun leefwereld en voor wat er voor hen op het spel staat. Dit vergt geen professionele distantie, maar verdere verankering van professionele nabijheid in de ggz.”

Over het diagnostisch proces zegt Akwa het volgende:
Mensen hebben allemaal hun persoonlijke geschiedenis. Iedereen functioneert in zijn of haar eigen sociale omgeving op basis van eigen kracht. Onze identiteit ontlenen we daarbij aan wie wij zijn – niet aan klachten die we hebben. Daarom is het van belang om in de ggz gepast gebruik te maken van diagnostische labels. Bijvoorbeeld als werkhypothese of als zoekterm. Daarnaast dient er nadrukkelijk ruimte te zijn voor verschillende verklaringsmodellen over oorzaak, beloop veerkracht en herstel van disbalans. Een belangrijke oproep in de zorgstandaarden luidt dan ook: laat je niet uitsluitend leiden door diagnostische labels en etiketten, maar houd altijd oog voor de mensen om wie het gaat.”

Duidelijk wordt uit voorgaande, dat Akwa, net als wij, de autonomie en het welbevinden van de cliënt centraal stelt en de kwaliteit van de behandelrelatie van essentieel belang is voor een positief effect van de behandeling en tevredenheid van de cliënt.