inleiding

Inleiding
Wanneer u er voor kiest bij een van ons in behandeling te gaan, is er wettelijk gezien sprake van een overeenkomst tussen u en de GZ-psycholoog.
Zo’n overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee.
De overheid heeft hiertoe een aantal wetten in werking gesteld, waarin rechten en plichten van cliënten en hulpverleners zijn vastgelegd.

Dit zijn:
BIG: de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg;
WGBO: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst;
de Wet Klachtrecht;
de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
Kwaliteitswet Zorginstellingen.

De rechten van de cliënt samengevat:
Recht op informatie
Recht op geheimhouding van je gegevens
Recht op inzage in je dossier
Recht op eigen keuze van een hulpverlener
Recht een klacht in te dienen